ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ

Home / ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Правила за работа по време на обучение от разстояние в електронна среда в НПГ “Димитър Талев” гр.Гоце Делчев

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

Препоръки за безопасна работа в интернет

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

 

 

 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед на Директора на НПГ “Димитър Талев” № РД-08-0188/10.10.2022 г. учениците от 8 “ж” класове  ще се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 10.10.2022 г. до 11.10.2022 г. включително 


 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед на Директора на НПГ “Димитър Талев” № РД-01-201/22.02.2022 г. учениците от всички  класове  ще се обучават присъствено, считано от 23.02.2022 г. 


 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед на Директора на НПГ “Димитър Талев” № РД-08-1018/18.02.2022 г. учениците от всички IX и XI класове  ще се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. вкл.  Учениците от всички VIII, X и XII класове ще се обучават присъствено при спазване на необходимите противоепидемични мерки.


 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед на Директора на НПГ “Димитър Талев” , въз основа на Заповед  на Министъра на образованието и науката № РД-09-2345, учениците от всички X и XII класове  ще се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. вкл.  Учениците от всички VIII, IX и XI класове ще се обучават присъствено при спазване на необходимите противоепидемични мерки.


 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед на Директора на НПГ “Димитър Талев” № РД-08-0955, въз основа на Заповед  на Регионална здравна инспекция- Благоевград № РД-01-130, учениците от всички IX и XI класове  ще се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. вкл.


 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед  на Министър на образованието и науката № РД-09-1256/21.01.2022 г., всички ученици от V до XII клас в училищата на територията на област Благоевград  да се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. вкл.


 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед  на Директора на НПГ “Димитър Талев” № РД-08-0271/29.11.2021 г., всички ученици продължават  да се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 30.11.2021 г. до 06.12.2021 г. вкл.


 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед  на Директора на НПГ “Димитър Талев” № РД-08-0253/22.11.2021 г., всички ученици продължават  да се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 23.11.2021 г. до 29.11.2021 г. вкл.


 • Във връзка с продължаващата висока заболяемост от КОВИД – 19 на територията на община Гоце Делчев и по препоръка от РЗИ продължаваме обучението онлайн за още една седмица, считано от 16.11.2021 г.

  Бъдете здрави!


 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че поради повишена заболеваемост в община Гоце Делчев и на основание писмо №11-44/08.11.2021 г. на РЗИ Благоевград от 09.11.2021 до 15.11.2021 г. /понеделник/ НПГ преминава изцяло в обучение от разстояние в електронна среда. За повече подробности и при въпроси се обръщайте към класните ръководители.

  Заповед на директора


 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че поради повишена заболеваемост в община Гоце Делчев по препоръка на РЗИ от 02.11.2021 до 08.11.2021 г. /понеделник/ включително в НПГ се въвежда ротационния принцип на обучение. Учениците от всички 9 -ти и 11 -ти класове преминават в ОРЕС. За повече подробности и при въпроси се обръщайте към класните ръководители.

 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед  на Директора на НПГ “Димитър Талев”, учениците от 9 “г” ще се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 26.10.2021 г. до 31.10.2021 г. вкл.

 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед  на Директора на НПГ “Димитър Талев”, учениците от 12 “б” ще се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 25.10.2021 г. до 31.10.2021 г. вкл.

 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-08-0107/11.10.2021 г. на НПГ “Димитър Талев”, учениците от 9 “г” ще се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 11.10.2021 г. до 15.10.2021 г. вкл.

 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-08-0092/06.10.2021 г. на НПГ “Димитър Талев”, учениците от 8 “д” ще се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 07.10.2021 г. до 13.10.2021 г. вкл.

 • Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-08-0092/06.10.2021 г. на НПГ “Димитър Талев”, учениците от 9 “а” ще се обучават от разстояние в електронна среда, считано от 06.10.2021 г. до 08.10.2021 г. вкл.

Организиране на обучение от разстояние в електронна среда- извадка от ЗПУО, чл.115a


Организация по повод тържественото откриване на новата 2021/2022 учебна година

Учениците от всички VIII класове и учениците от XI “е” и XI  “ж” се насочват към двора на училището, където ща наблюдават тържествената церемония, която ще започне в 09:00 ч. 

Учениците от всички IX и X класове, както и учениците от XI “а”, “б”, “в”, “г” и “д” трябва да бъдат в двора на училището в 10:00 ч.

*Всички учениците да следват посоката си на  движение по класни стаи и входове-изходи, които са описани в таблицата по-долу.

Разпределение на паралелки по кабинети

Класове

Специалност Класна стая №

„Организация на туризма и свободното време“

302

„Оперативно счетоводство“ 103

„Икномика и мениджмънт“

304

„Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

405

„Компютърна техника и технологии“

303

„Автоматизирани системи“

305

„Организация на туризма и свободното време“

202

„Оперативно счетоводство“

108

„Приложно програмиране“

204

„Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

406

„Компютърна техника и технологии“

205

10а

„Организация на туризма и свободното време“

203

10б

„Оперативно счетоводство“

110

10в

„Икономическа информатика“

207

10г

„Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

408

10д

„Компютърна техника и технологии“

013

11а

„Икономическа информатика“

107

11б

„Оперативно счетоводство“

102

11в

„Компютърна техника и технологии“

012

11г

„Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

011

11д

„Промишлена електроника“

111

11е

Профил „Хуманитарни науки“

020

11ж

Профил „Икономическо развитие“

306

12а

„Организация на туризма и свободното време“

010

12б

„Икономическа информатика“

101

12в

„Компютърни мрежи“

014

12г „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

407

Входове-изходи по паралелки

ВХОД-ИЗХОД

Паралелки

Вход централен – учителски

вход А

Ученически вход –северен  от към бул.,,Гоце Делчев“

вход Б

8б; 9б; 9в; 9д; 10б; 10в; 10д; 11б; 11в; 11г; 11е; 12а; 12б; 12в; 12д;

Ученически вход – южен  водещ към училищния двор

вход В

8д; 8е;11ж; 12е;

Вход изход към двора на училището в непосредствена близост до кабинети 018 и 019 110 и 111 направление ,,Техника“

вход Г

11а; 11д;

Вход изход към двора на училището в непосредствена близост до спортната зала.

вход Д

8а; 8в; 9а; 10 а;

Вход изход на център по облекло вход Е 9г; 12г; 8г; 10г;


2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването учебните занятия за ВСИЧКИ ученици ще се осъществяват присъствено, считано от 31.05.2021 г.


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването учебните занятия за учениците от VIII до XII клас ще се осъществяват присъствено от 05.05.2021 г. до 28.05.2021 г. по следния график:

 • На 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г.- присъствено се обучават учениците от IX и ХII клас;
 • От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.- присъствено се обучават учениците от IX,XI и XII клас;
 • От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.- присъствено се обучават учениците от VIII, Х и XI клас;

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването учебните занятия за учениците от VIII до XII клас ще се осъществяват присъствено от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. по следния график:

 • от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.- присъствено се обучават учениците от VIII и X клас;
 • от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.- присъствено се обучават учениците от IX и ХII клас;

Извън графика, посочен по-горе, се допуска и присъственото провеждане на:

 • изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл.7, ал.3 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
 • индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на училището;

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-194 от 30.03.2021 г. на МОН и Заповед № РД-08-0947 от 31.03.2021 г. учебните занятия за учениците от VIII до XI клас ще се осъществяват в електронна среда от 01.04.21 г. до 02.04.2021 г. включително. Учебните занятия за учениците от XII клас ще се осъществяват в електронна среда от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г.

Всички ученици от VIII до XI клас ще ползват Пролетна вакация от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г.

Всички ученици от XII клас ще ползват Пролетна вакация от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г.


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД09-748 от 19.03.2021 г. на МОН от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. /включително всички класове- от VIII до XII включително,  продължават да се обучават в електронна среда от разстояние.


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД-01-396/10.03.2021 на РЗИ – Благоевград от утре /11 март/ до 24 март /включително/ всички класове- от VIII до XII включително,  преминават изцяло в обучение в електронна среда от разстояние.


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-08-0737/05.02.2021 г. на Директора на НПГ “Димитър Талев”, се утвърждава следният график за провеждане на часовете по учебна практика на 11 в, 11 г, 12 а, 12 б, 12 в, 12 г и 12 д, считано от  04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. включително: ГРАФИК


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, всички ученици ще се обучават в присъствена форма на обучение за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г., по следният график:
– от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;
– от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;
– от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно Запове РД-01-677/25.11.2020 на Министъра на здравеопазването, всички класове- от 8 до 12 включително, продължават синхронното си обучение  изцяло в електронна среда от разстояние до 21.12.2020 г.

Бъдете здрави! 


Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че съгласно решение на Областния оперативен щаб за борба с коронавируса, всички класове – от 8 до 12 включително, преминават в ОЕСР за времето от 18. до 27 ноември.

Бъдете здрави! 


Съгласно заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, в периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. НПГ “Димитър Талев” преминава изцяло на обучение в електронна среда от разстояние.

Заповед за промяна на дневния режим на учебните занятия в НПГ “Димитър Талев” при преминаване към обучение в електронна среда от разстояние.


В ПЕРИОДА 22.10.2020 – 01.11.2020 година учениците от 11 А клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

11 A

В ПЕРИОДА 28.09.2020 – 05.10.2020 година учениците от 11 А клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

11 A

В ПЕРИОДА 28.09.2020 – 11.10.2020 година учениците от 12 В клас преминават от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Седмичнoто им разписание се променят, както следва:

12 В


2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

График на консултациите за периода от 13.04 до 16.04.2020 г.

тук >> заповед – консултации

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

БЕЛ:

История и цивилизация:

Физика и астрономия:

Информационни технологии:

Математика:

Професионална подготовка – техническо направление:

Професионална подготовка – икономика и туризъм:

ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

Информационни технологии- ТУК

Математика- ТУК

Физика и астрономия- ТУК

Химия и опазване на околната среда- ТУК

Биология и здравно образование- ТУК

Учебник по “Бизнес комуникации” – ТУК

Център за учебно-тренировъчни фирми- ТУК

“Икономическа информатика”- ТУК

“Оперативно счетоводство”- ТУК