Проекти

Home / Проекти

НПГ е част от иновативния проект SiT – Устойчивост в TCLF!

Този проект е насочен към внедряването на устойчиви практики в текстилната индустрия.

БЮЛЕТИН №2:

БЮЛЕТИН №1:

На 21-22 февруари се състоя първата среща в Лайпциг, Германия, където имахме уникалната възможност да се срещнем с други участници и да обменяме идеи.

 


VETRINE – Vocational Education & Training towards re-inventing apparel procedures

Този проект по Програма “Еразъм+” се стреми да намали въздействието върху околната среда от производството на облекло чрез специално разработени модули за професионално образование и обучение. VETRINE осигурява осведоменост за отрицателния отпечатък върху околната среда на модната индустрия заедно с модули за обучение, които ще разгледат целия производствен цикъл, включително избор на материали, дизайн и шиене, потребление на енергия, дистрибуция и навици след потреблението, като ремонт и рециклиране. Тригодишният проект VETRINE ще обедини висши учебни заведения, училища за професионално обучение и организации на пазара на труда, целящи да установят поток от информация и да култивират почвата за внедряване на зелени практики в производството на облекло. По-конкретно, проектът има следните цели:

  • За идентифициране на нуждите и търсенето на пазара на труда в спектъра на производството на облекло чрез картографиране на текущото състояние на пазара на труда на облеклото и нивото на отзивчивост на институциите за ПОО
  • Да разработи и внедри нови перспективи за обучение, за да даде възможност на бъдещите дизайнери да прилагат зелени инициативи по време на производството на продукти за облекло
  • Да се ​​установят пътища за сътрудничество между образованието и пазара на труда чрез обединяване на обучаемите в ПОО с участниците на пазара на труда, за да могат първите да придобият реалистична представа за света на бизнеса
  • Да се ​​отворим към нови възможности за учене чрез практически опит и прилагане на предприемачески инициативи
  • Да се ​​развие чувство за инициатива чрез въвеждане на европейски концепции около предприемачеството
  • За да ръководим нова ера на използване на наличните ИКТ ресурси чрез създаването и стартирането на „приложението FashPass“
  • Да повиши осведомеността на потребителите и заинтересованите страни чрез уебинари и събития.

Неврокопска професионална гимназия е част от проекта в ролята си на представител на обучителна образователна институция в сферата на професионалното образование и обучение.

Научените повече за проекта на: vetrine.eu

Instagram @vetrine_eu

Facebook and LinkedIN.

 

Други партньори : Eurotraining Educational Organization, Kauno Technologijos Universitetas, Chimar (Hellas) Ae, Centro Tecnologico das Industrias Textil e do Vestuario de Portugal, Associacao Textil e Vestuario de Portugal, Nevrokopska Profesionalna Gimnaziya Dimitar Talev, Pirin-Tex Eood, Centro de Estudios Aeg Arroka Sl, Confederacion de la Industria Textil Asociacion, CEDECS-TCBL, Centre Scientifique & Technique del’industrie Textile Belge Asbl, Novel Group Sarl.

 

Продължителност на проекта: Септември 2023 – Март 2026


Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса.

ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатстване за “УЧЕНИЦИ”-    ТУК

Кандидатстване за “ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НАУКАТА”-     ТУК


Проект на МОН BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Линк към сайта на проекта >>

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

ГАЛЕРИЯ


ПРОГРАМА  “ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 “Професионално обучение и образование”

Нашата гимназия е сред одобрените и акредитирани по ЕРАЗЪМ организации. НПГ “Димитър Талев” е една от 27-те образователни институциите в сектор „Професионално обучение и образование“ в България, на които се присъжда акредитация за новия програмен период на Програмата „Еразъм“. Акредитацията е инструмент за участие в трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация потвърждава, че НПГ е създала план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената образователна институция. Чрез успешно придобитата акредитация нашето училище ще има възможността през следващите няколко години да осъществява висококачествени проекти за мобилности, изграждане на качествени международни партньорства и реалистична възможност за мобилност за всеки обучаван в НПГ.

 

 


НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование”

  • Внедряване на електронна система за управление на образованието „Школо“
  • “Кандидатстване на хардуерно оборудване”- интерактивни дисплеи
  • “Средства за интернет свързаност”

—————————————————————————-

Национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

—————————————————————————-

Национална програма „Без свободен час“

—————————————————————————-

Национална програма „Бизнесът преподава“

—————————————————————————-

Проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

—————————————————————————-

Проект “Твоят час”

—————————————————————————-

Национална програма “Иновации в действие”

—————————————————————————-

Национална програма “Професионално образование и обучение”

—————————————————————————-


Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Проектът „Подкрепа за дуалната система на обучение” спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности спомага за развитието на дуалната система на обучение и  дава възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът предоставя на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Основна цел

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.
НПГ “Димитър Талев”  успешно реализира закупуването на нови машини и оборудване на стойност 26462.42 лв. за специалността, в която учениците се обучават по дуална система – „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“. Напълно са обзаведени две учебни работилници, в които обучаемите ще придобият специфични професионални знания, умения и компетенции, с оглед на по-лесно приспособяване и осъществяване на дуалната система на обучение във втори гимназиален етап.


 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“


Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г. Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното.


Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.


Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”


Чудесна новина за НПГ общността!

ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”

Линк към страницата на програмата


Ученици от 12 клас в специалностите „Компютърна техника и технологии“ и „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ ще придобиват нови знания и умения в местни софтуерни компании, които оперират на международно ниво, както и в Университета за приложни изкуства в периода 05.03. – 18.03.2023 г.

—————————————————————————-

Учениците от 12 клас в специалностите “Икономическа информатика” и “Туризъм” ще стажуват в офиси на фирми и хотели в гр. Малага, Испания за времето от 11 до 25 октомври 2022 г.

—————————————————————————-

ЕРАЗЪМ+ акредитация 2022-2027

НПГ “Димитър Талев: е сред одобрените и акредитирани по ЕРАЗЪМ организации. НПГ “Димитър Талев” е една от 27-те образователни институциите в сектор „Професионално обучение и образование“ в България, на които се присъжда акредитация за новия програмен период на Програмата „Еразъм“. Акредитацията е инструмент за участие в трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация потвърждава, че НПГ е създала план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената образователна институция. Чрез успешно придобитата акредитация нашето училище ще има възможността през следващите няколко години да осъществява висококачествени проекти за мобилности, изграждане на качествени международни партньорства и реалистична възможност за мобилност за всеки обучаван в НПГ. Чрез този успех НПГ затвърждава позициите си като едно от най- добре представящите се професионални гимназии, работещи активно на национални и международно ниво.

—————————————————————————-

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА ПРОЕКТ “ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ИКОНОМИКАТА И ТУРИЗЪМ” 2018

На 17.12.2020 г. в платформата Microsoft Teams се проведе заключителна среща на НПГ “Димитър Талев” гр.Гоце Делчев по проект № 2018-1-BG01-KA102-047145 “Образователна мобилност за европейски стандарти в икономиката и туризма”, програма „Еразъм+“, КД1-„Образователна мобилност за граждани“, сектор “Професионално образование”.

Видеозапис от проведената среща ще намери ТУК

Представената презентация с резултатите от проекта ще намерите ТУК

—————————————————————————-

ПРОЕКТ № 2018-1-BG01-KA102-047145 “Образователна мобилност за европейски стандарти в икономиката и туризма” Програма „Еразъм+“, КД1-„Образователна мобилност за граждани“, сектор “Професионално образование”


—————————————————————————-

чениците и техните придружаващи ги учители, които са на двуседмичен стаж  в Йена, Германия по проект  „Усвояване на практически умения в конкурентна среда за реализация на пазара на труда“ по „Еразъм+“, ще участват в радиопредаване “КОИ СМE НИЕ” на местното радио OKJ.

Picture