ДОКУМЕНТИ

Home / ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 1. Правилник за дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 2. Правилник за вътрешния труд ред на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 3. Годишен план за дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 4. План за работа на главните учителите в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 5. План за организиране, провеждане и отчитане на квалификацията на педагогическите специалисти в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 6. Годишен план на комисията за популяризиране  дейността на училището за учебната 2023/2024 година
 7. План за работа на училищната комисия за превенция и интервенция на тормоза и насилието през учебната 2023/2024 година
 8. План за методическата работа в НПГ “Димитър Талев” за през учебната 2023/2024 г.
 9. План на комисията по спортни дейности и осигуряване на физическа активност на учениците в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 10. Програма за превенция и преждевремнното напускане на училище в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 11. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 12. Етичен кодекс на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 13. Мерки за повишаване на качеството на образованието в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 14. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование на децата и учениците от уязвими групи в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година
 15. Управление качеството на образованието в НПГ “Димитър Талев”

  16. Правила за отпускане на стипендии в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година

  17. Правила за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма за учебната 2023/2024 година в НПГ “Димитър Талев”

  18.  Училищнапрограма и план  за гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година

  19. Вътрешни правила за организиране и провеждане на дейностите по интереси в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година

  20. Училищна програма за гражданско и здравно образование за часовете, които не се водят от учители специалисти по време на заместване на отсъстващи учители

  21.Система  за  поощряване и награди на ученици с изявени  дарби  и постижения в образователната дейност

  22. Противодействие на училищния тормоз в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година

  23. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2023/2024 година

  Образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

1. План за работа на НПГ “Димитър Талев” през учебната 2022/2023 година в условията на епидемична обстановка

2. Заповед за утвърждаване формите на обучение в НПГ “Димитър Талев” през учебната 2022/2023 година

3. Правилник за вътрешния трудов ред на НПГ “Димитър Талев” през учебната 2022/2023 година

4. Правилник за устройството и дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

5. Годишен план за учебно-възпитателната и социализираща дейност на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

6. План за организиране, провеждане и отчитане на квалификацията на педагогическите специалисти в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

7. Годишен план на комисията за популяризиране  дейността на училището за учебната 2022/2023 година

8. План за работа на училищната комисия за превенция и интервенция на тормоза и насилието през учебната 2022/2023 година

9. Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

10. План за методическата работа в НПГ “Димитър Талев” за през учебната 2022/2023 г.

11. План на комисията по спортно-туристическа дейности в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

12. Програма за превенция на ранното напускане на училище в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

13. Програма по кариерно ориентиране на учениците в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

14. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

15. Етичен кодекс на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

16. Мерки за повишаване на качеството на образованието в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

17. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование на децата и учениците от уязвими групи в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

18. Управление качеството на образованието в НПГ “Димитър Талев”

19. Правила за отпускане на стипендии в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

20. Правила за определяне на условията и реда за организирани и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма за учебната 2022/2023 година в НПГ “Димитър Талев”

21. Вътрешни правила за организиране и провеждане на дейностите по интереси в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

22. Противодействие на училищния тормоз в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

23. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

Образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023/2024

8 а. Организация на туризма и свободното време

8 б. Оперативно счетоводство

8 в. Икономическа информатика

8 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

8 д. Комптърна техника и технологии

8 е. Строителство и архитектура

9 а. Организация на туризма и свободното време

9 б. Оперативно счетоводство

9 в. Икономическа информатика

9 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

9 д. Икономика и мениджмънт

9 е. Комптърна техника и технологии

9 ж. Автоматизирани системи

10 а. Организация на туризма и свободното време

10 б. Оперативно счетоводство

10 в. Икономика и мениджмънт

10 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

10 д. Компютърна техника и технологии

10 е. Автоматизирани системи

11 а. Организация на туризма и свободното време

11 б. Оперативно счетоводство

11 в. Приложно програмиране

11 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

11 д. Компютърна техника и технологии

11 е. Икономическа информатика

12 а. Организация на туризма и свободното време

12 б. Оперативно счетоводство

12 в. Икономическа информатика

12 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

12 д. Компютърна техника и технологии

12 е. Икономическа информатика