САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Home / САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Г  Р  А  Ф  И  К за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат  изпити за определяне на годишна оценка през редовна януарска сесия на учебната 2022/2023 година

Правила за определяне на условията и реда за организирани и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма за учебната 2022/2023 година в НПГ “Димитър Талев”

И Н Ф О Р М А Ц И Я за допълнителни консултации на учениците от самостоятелна форма на обучениеза учебната 2022/2023 година


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка през редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година

ЗАПОВЕД за утвърждаване на списък, график и информация, на които им предстои да полагат изпити за определяне на годишна оценка през редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година

РЕД и ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение през редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година

СПИСЪК на учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година

Информация за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

График за допълнителни консултациите на учителите по учебни предмети  за I учебен срок

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 година


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през втора поправителна  сесия- април на учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през първа поправителна  сесия- март на учебната 2020/2021 година

Информация за ученици от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка за XI и XII клас, през редовна февруарска сесия на учебната 2020-2021 година

ГРАФИК за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2020/2021 година


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2019/ 2020 ГОДИНА

График за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка през втора поправителна сесия юни на учебната 2019/2020 година

График за втора поправителна сесия юни за учебната 2019/2020 година за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за ученици в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка през първа поправителна сесия март-май на уч. 2019/2020 г.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПРЕЗ ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МАРТ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА​ >>


Pages: 1 2