САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Home / САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

ГРАФИК за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпит за определяне на годишна оценка , през редовна сесия януари на учебната 2023/2024 година

ПРАВИЛА за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма за учебната 2023/2024 година в НПГ “Димитър Талев”

ГРАФИК на консултации на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година, на които им предстоят приравнителни изпити

ГРАФИК за провеждане на консултации на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Г  Р  А  Ф  И  К за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат  изпити за определяне на годишна оценка през редовна януарска сесия на учебната 2022/2023 година

Правила за определяне на условията и реда за организирани и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма за учебната 2022/2023 година в НПГ “Димитър Талев”

И Н Ф О Р М А Ц И Я за допълнителни консултации на учениците от самостоятелна форма на обучениеза учебната 2022/2023 година


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка през редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година

ЗАПОВЕД за утвърждаване на списък, график и информация, на които им предстои да полагат изпити за определяне на годишна оценка през редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година

РЕД и ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение през редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година

СПИСЪК на учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година

Информация за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

График за допълнителни консултациите на учителите по учебни предмети  за I учебен срок

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 година


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през втора поправителна  сесия- април на учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през първа поправителна  сесия- март на учебната 2020/2021 година

Информация за ученици от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка за XI и XII клас, през редовна февруарска сесия на учебната 2020-2021 година

ГРАФИК за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЯ за учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка, през редовна януарска сесия на учебната 2020/2021 годинаPages: 1 2