Философия, визия, мисия

Home / Философия, визия, мисия

Философия

НПГ „Димитър Талев“ се стреми да предлага образование, основано на опита и новаторския дух, съобразено с европейските образователни тенденции, гарантиращо успешната  професионална реализация. Пред  нас стои предизвикателството да помогнем на нашите ученици да се чувстват приобщени към общество, което трябва да намери своето достойно място в Европа и света.

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната среда и представят вижданията ни за европейско развитие на училището, изграждащо личности и творци. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и творческото развитие на децата. Интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху развитието на училището, за да се превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците, ангажира в по-голяма степен родителите като активна страна в процеса на обучение и възпитание на учениците.

Глобални стратегически цели са равен достъп до образование и качествено образование. Равният достъп до образование е израз на политиката за прилагане на личностен подход в съобразяване с индивидуалните способности, заложби различия на всеки ученик. Качественото образование и професионална квалификация се свеждат не само до усвояване на знания и прилагане на компетентности, но и до развитие на личността, формиране на мироглед и практически умения, полезни за живота, извън училище.

Визия

 • Утвърждаване на НПГ „Д.Талев“ като модерно и конкурентно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация;
 • Непрекъснато обогатяване на професионалните умения на педагогическия персонал;
 • Визия на педагогическия и не педагогическия персонал като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;
 • Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света;
 • Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
 • Утвърждаване на НПГ „ Д.Талев“ като образцова професионална гимназия, която успешно комуникира с работодатели и създава градивна връзка между училището и бизнеса.
 • Утвърждаване на НПГ „ Д.Талев“ като професионална гимназия, в която успешно се прилага дуалната система на обучение.

Мисия

 • Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2030“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; готови да приемат предизвикателствата на новите технологии; с изследователска и експериментаторска нагласа.
 • Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 • Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 • Възпитание и обучение според ДОС и стандартите на ЕС в духа на демократичните ценности;
 • Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; гъвкавост на образователната система в условия на пандемии,без да се губи качеството на обучителния процес.
 • Формиране на умения за придобиване на информация и овладяване на съвременни комуникационни технологии;
 • Изграждане на общочовешки и национални ценности;
 • Развитие на индивидуалността;
 • Стимулиране на творческите заложби и професионалното ориентиране на учениците.