УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Home / УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Picture

“УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” 2018 г.
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”

НАЧАЛО НА УЧЕНИЧЕСКАТА ПРАКТИКА – 02.04.2018 г.

КРАЙ НА УЧЕНИЧЕСКАТА ПРАКТИКА – 30.06.2018 г.

39 ученици е квотата на НПГ “Димитър Талев” по проекта.

След преминаване процедурата по кандидатстване се сформираха следните групи по професионални направления:
1. специалност “Организация на туризма и свободното време” – 7 ученици
наблюдаващ учител – Гълабина Тарева;
партнираща фирма – “Непар” ЕООД

2. специалност “Оперативно счетоводство” и “Малък и среден бизнес” – 13 ученици
наблюдаващ учител – Златка Пейчева;
партнираща фирма – “Финекс” ЕООД; Сдружение с нестопанска цел “Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството”

3. специалност “Промишлена електроника” и “Компютърна техника и технологии” – 10 ученици
наблюдаващ учител – Атанас Савово;
партнираща фирма – “Пиринпласт” АД; “Ахат+” ЕООД; “Веском трейд” ЕООД; “Гоце нет тв” ООД

4. специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” и “Производство на облекло от текстил” – 9 ученици
наблюдаващ учител – Стоянка Мачкова;
партнираща фирма – “Пирин текс продакшън” ЕООД

 

“УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” 2018 г.
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”

УЧИЛИЩЕН ЕКИП ПО ПРОЕКТА:

1. Функционален експерт – Мария Георгиева – директор.

2. Училищен финансист – Светла Баталова – гл. счетоводител.

3. Орагнизатори/консултантни:
– инж. Соня Кюлева  – ЗДУПД;
– Трендафилка Джонгова – Ръководител напр. ИКТ

4. Наблюдаващи учители:
– Гълабина Тарева – учител;
– Златка Пейчева – старши учител;
– инж. Атанас Савов – старши учител;
– Стоянка Мачкова – старши учител.

СТАРТИРА ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” 2018 г.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”

Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР.
Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:
• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
Конкретните цели на проекта са:
1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”

 • Целевата група по проекта са ученици от професионалните гимназии и училищата с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение от СППОО.
 • В дейностите, свързани с провеждане на практиката в реална работна среда могат да бъдат включвани ученици, в дневна и дуална форма на обучение, навършили 16 г. към момента на сключване на договора по проекта.
 • Учениците обучавани в дуална система на обучение провеждат своята практика по проекта по график, който не съвпада с графика на обучението в реална работна среда (дуална система на обучение) в седмично разписание.
 • Максималният брой участници в целевата група е 8 000 ученици, от които 2000 в направления от приоритетно значение за икономиката.
 • Направленията от приоритетно значение за икономиката – техника, информационни технологии и транспорт.
 • Да бъде регистрирана минимум една УТФ в системата на проекта.
 • Няма ограничение в броя на учениците, за които един наблюдаващ учител или наставник ще отговарят по време на практическото обучение по проекта.
 • Разходите за транспорт се поемат от бюджета на проекта. Могат да се извършват разходи в полза на практикуващите ученици до 80 лв. за ученик за пътуване през цялото време на практиката от мястото на училището, до мястото на практическото обучение по проекта и обратно, когато те се намират в различни населени места.

За организиране и провеждане на практиките във всяко училище се сформира екип по проекта, който включва:

 • Функционален експерт – служител, който организира, координира и контролира подготовката, организацията, изпълнението, резултатите и своевременното отчитане на дейностите по проекта. Цялостно управление, координация и наблюдение на всички дейности в хода на проекта. Осигурява взаимодействие, сътрудничество и информиране на всички страни и партньора на проекта.
 • Организатор/консултант ученически практики – служител, който мотивира, организира и консултира включването на учениците в ученически практики в реална работна среда.
 • Училищен финансист – служител, който извършва и отчита разходите по проекта.
 • Наблюдаващ учител – учител по теория или практика на професията от съответното училище или професионален колеж.
 • Наставник – служител, който работи във обучаващия работодател, с опит по професията, отлично познаващ условията на труд.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”
Дейност 1 – Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчните и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компанииДейност 2 – Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики в реална работна среда и удостоверяване на резултатите​Дейност 3 – Дейности по информиране и публичност на проекта

Дейност 4 – Дейности за организация и управление на проекта


ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
 • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
 • да увеличим стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
 • да стимулираме нарастването на броя на учениците, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
 • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
 • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

 • Проекта „Ученически практики” обхваща училища от системата на професионалното образование и обучение.
 • За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа.
 • След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.
 • В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на участниците в управлението и наставници от страна на работодателя.
 • Бюджетът на проект “Ученически практики” е 28 000 000 лева.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА НИВО УЧИЛИЩЕ

Функционален експерт организатор ученически практики: Мария Георгиева
Училищен финансист: Светлана Баталова
Консултант на учениците за избор на практика: Светла Товирова
Наблюдаващи учители: инж. Румен Шарланджиев, Елена Иванова, инж.Иван Ласин, Костадинка Джагълова, Надежда Илиева,  Марияна Тонева

ФИРМИ-ПАРТНЬОРИ
НАПРАВЛЕНИЕ “ОБЛЕКЛО“: Пирин Текст Продакшън ЕООД, Мики Мод ООД, Димели ООД
НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА“: Пирин Спринг АД
НАПРАВЛЕНИЕ “ТУРИЗЪМ“: Ванита ЕООД, Валентино ПГМ ЕООД, Сани Холидей 2011 ЕООД, Вива 2008 ЕООД, Непар ЕООД
НАПРАВЛЕНИЕ “
ТЕХНИКА“: Орбел 2001, Веском Трейд ЕООД, АХАТ+ ЕООД, Гоце Нет ООД, Пиринпласт АД, Симакс-Ойл Сервис ООД, Верт Транс Малинови и СИЕ СД
Сключени са 14 броя  договори с предприятията.
Одобрени са 15 броя наставници и са сключени граждански договори с тях.
Изработени са  и утвърдени  19 графици за провеждане на практиките.
Утвърдени са 6 броя тематични плана за провеждане на практиките по професии.
Утвърдени  са 16 броя списъци с одобрените за участие ученици по работни места.
Сключени са 113 броя   договори с подбраните за участие ученици.