Ученически практики-2

Home / Ученически практики-2

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”- САЙТ

Изпълнителна агенция “Програма за образование”- САЙТ

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“- САЙТ

През месец май в Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ бяха връчени удостоверения за проведена практика на реално работно място на зрелостниците, включили се успешно в проект „Ученически практики – 2“ на Министерството на образованието и науката, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

По проекта „Ученически практики –  2“ дейност 1, удостоверения получиха  75 ученици от 12. клас от общо 117 ученици. Учебните практики се проведоха във фирми в областта на компютърна техника, хотелиерство и ресторантьорство, производство на облекло, финанси и счетоводство. Учители, работодатели и ученици споделят,  че съвместната работа е много добре синхронизирана,  ползотворна и за двете страни, а някои от участниците дори продължават своите взаимоотношения с работодателите и след приключване на работата по проекта. Придобитите знания и умения на учениците бяха оценени и от наставника, и наблюдаващия учител. Оценките за професионална компетентност, дисциплина, експедитивност, организираност, комуникативни умения, работа в екип, инициативност, активност и креативност са отразени в удостоверението, което всеки ученик получи.

Участниците в проект „Ученически практики – 2“ бяха разпределени по групи в съответните фирми партньори според изучаваните професии в НПГ, а именно: „Организация на туризма и свободното време“ и „Икономическа информатика“, „Компютърна техника и технологии“ и „Конструиране и моделиране на облекло от текстил“.

Удостоверения получиха всички участници в учебно-тренировъчните фирми /УТФ/ в първи гимназиален етап в НПГ, които бяха насърчени да развиват универсални умения, даващи им възможност да бъдат предприемчиви и да се адаптират по-лесно към промените на пазара на труда. Това, от своя страна, ще улесни прехода от образование към заетост и ще помогне за намаляване на младежката безработица.

Проектът „Ученически практики – 2“  цели подобряване качеството на професионалното образование чрез повече и по-добри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–