Стратегия

Home / Стратегия

Стратегия за развитие на НПГ „ Д.Талев“ за периода 2020-2024 г. е съобразена с националната и регионална политика в сферата на образованието за провеждане на модерен и качествен образователен процес, съобразен с динамиката на външната среда. Затова аналитично осмисляйки промените, нашата цел е гъвкаво да обновяваме и обогатяваме учебно-възпитателния процес през следващия период, така че да надграждаме възходящия път на гимназията ни. Прилагането на стратегията ще доведе както до провеждане на успешна политика по отношение подготовката на учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат успешна реализация на завършващите училище, така и до осигуряване на интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Стратегически цели:

1. Издигане качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

2. Предлагане на качествено професионално образование, съобразено с нуждите на пазара на труда и бизнеса в региона.

3. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност. Равен достъп до качествено образование и равнопоставеност, хуманизъм и толерантност.

4. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

5. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на съвременни, модерни методите за обучение чрез активни дейности.

 

Ценности на училището

 • Уважение и зачитане на правата на учениците и работещите в гимназията чрез създаване на позитивна атмосфера и добра комуникация;
 • Спазване правилата и нормите в училище;
 • Ефективно използване времето на учениците в училищни и извънучилищни дейности;
 • Изграждане на учениковата личност чрез създаване на мотивация за учене, поощряване и ангажираност;
 • Възпитание в честност, откритост и отговорност;
 • Мирно решаване на възникнали конфликти чрез изграждане на умения за общуване и самоуважение.
 • Утвърждаване на гимназията като училище със специфичен облик, изграждащо образовани и етични личности с възможности за социална реализация чрез осигуряване на оптимални условия за изпълнение мисията на училището и чрез утвърждаване на неговата визия и осъществяване на целите му;
 • Постигане качествено образование чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед на максималното развитие на потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация;
 • Задоволяване потребностите от съвременно модерно училище и училищна среда, отговарящи на критериите на ЕС;
 • Стимулиране творческата активност на учениците и генериране на идеи за поощряване на творческата им реализация;
 • Активизиране взаимодействието между училището и организациите за извънучилищна дейност;
 • Създаване на благоприятна училищна среда за формиране на поведение на етническа толерантност, взаимопомощ, партньорство и уважение;
 • Прилагане на ИКТ в образователните дейности и управлението на училището;
 • Оптимизиране на дейностите по финансовото осигуряване на училището;
 • Повишаване квалификацията на учителите и усъвършенстване на професионалните умения на училищния екип.