СПЕЦИАЛНОСТИ

Home / СПЕЦИАЛНОСТИ

НАПРАВЛЕНИЕ:ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

УЧЕНИЦИ > Специалности

Picture

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
Специалност: Организация на туризма и свободното време

Обучението по специалността е с петгодишен срок на обучение, с право на придобиване на ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен пълен курс на обучение и положени държавни изпити по теория и по практика на професията.Специалността „Организация на туризма и свободното време” разкрива неограничени възможности за професионалното развитие. Обучението включва интензивно изучаване на английски език, атрактивни и важни за професията учебни предметиот областите: икономика, мениджмънт в туризма, туризъм и маркетинг, информационни технологии и др.Освен теоретични познания по изучаваните дисциплини, се предлага  и богата практическа подготовка. Учебната практика се провежда в хотели, ресторанти, туристически агенции.

Picture

Професионални компетенции:

 • да знае историческото развитие и съвременното териториално разпределение на туризма;
 • да знае факторите и ресурсите на туризма,структурите и органите на управление и координация на туристическата дейност;
 • да знае същността, особеностите на предлагането и ценообразуването в туризма, особеностите и основните функции на туристическия пазар;
 • да знае основните положения при управление на доходите и печалбата на туристическите фирми;
 • да знае характеристики и особености на различните видове туризъм – ваканционен, културен, екологичен, здравен и балнеоложки, спортен, селски и др;
 • държавни икономически регулатори, имащи отношение към туристическия бизнес-данъци, такси, акцизи, валутни коефициенти, разчети с банки, основни счетоводни познания;
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса натруда, основните правила за работа на работното място;

Picture

 • пазарните отношения, ролята и мястото на отделните лица, фирмите и институциите..
 • да знае нормативните изисквания за длъжността, правилата за подържане на безопасни и здравословни условия на труд, правилно и законоцелесъобразно да планира и организира дейността на фирмата;
 • да познава основните принципи в пазарната икономика, да провежда маркетингови проучвания и осъществява ефективна рекламна кампания.
 • да извършва контрол като добре администрира цялостната дейност на туристическата фирма, хотела или ресторанта, правилно да използва нужния обем от знания по маркетинг и управление на човешките ресурси в туризма;
 • да борави в необходима степен със съвременните информационни и управленски технологии и успешно ще ги прилага на практика.
 • да осъществява свободно комуникация на чужд език;

Реализация:
Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.
Завършилите специалността „Организация на туризма и свободното време” ще притежават необходимите  знания и умения за реализация в следните насоки: туристически агенти, екскурзоводи, аниматори, мениджъри на хотели и ресторанти, управители на заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес.


Професия: Икономист информатик
Специалност: Икономическа информатика

Обучението по специалността е с петгодишен срок на обучение, с право на придобиване на ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН.

Специалност „Икономическа информатика” е актуална специалност, която отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса. Това включва запознаване със спецификата на икономическите приложения на информатиката и информационните технологии, както и усвояване на спецификата на английския език в подобна област. Специалността дава знания за разработването на информационни системи за бизнес приложения, основани на авангардни софтуерни и хардуерни решения: системен анализ, средства и технологии за изграждане на фирмени Web сайтове, моделиране и решаване на бизнес задачи, администриране на клиент/сървър бази от данни, информационна сигурност.

Професионални компетенции:

 • Работи отлично с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременни технологии за изпълнение на икономически задачи;
 • Познава и прилага правилата за работа с всички устройства от конфигурацията на една компютърна система;
 • Инсталира и администрира необходимия приложен и системен софтуер;
 • Използва приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни форми и отчети, справки и сведения;
 • Работи с интернет, уеб технологии, графични пакети програми;
 • Познава стопанското устройство на страната, съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • Познава и прилага правните норми в работата на предприятието, правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • Умее да работи в екип;

Реализация:

Икономист-информатикът съблюдава операционните изисквания, стратегии и технологични решения на организацията, за да изгради рентабилна и ефективна система за постигане на целите. Съчетанието на знания от двете  от най-атрактивни области  – икономика и IT сектора – обуславя голямото търсене на икономист-информатици със средно образование, които да могат да се включат успешно, с добри предложения за софтуерни решения, в отговор на икономически проблеми. Те са специалистите, които координират технологичните аспекти на работата с оперативните мениджъри.

Професия: Икономист 
Специалност: Икономика и мениджмънт

Обучението по специалността е с петгодишен срок на обучение, с право на придобиване на ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН. Придобилите професионална квалификация по професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ ще придобият професионални умения и компетентности за участие в планирането на дейността на предприятието и в реализацията на плановете; подпомагане организацията на труда на персонала, разпределяне на оперативните задачи и контролиране на качественото изпълнение на задачите; представяне на предложения за оптимизиране на организационната структура на предприятието; участие при обезпечаване на стопанската дейност с необходимите ресурси; осъществяване на контакти и взаимодействие с останалите подразделения в организацията; организиране на дистрибуцията; поддържане на контакти с финансови и други институции и организиране на взаимоотношенията с тях; анализиране на статистически данни и резултати; участие в планирането на потребността от персонал и от допълнителни квалификации на наличния персонал и др.

Професионални компетенции:

 • познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и прогресивни подходи на персоналния мениджмънт;
 • анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;
 • познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;
 • познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като инструмент при вземане на решения и планиране;
 • познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции, разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;
 • характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н.;
 • подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
 • прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
 • прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансовосчетоводните документи;
 • характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна,
 • търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация; изготвя производствена програма на предприятието – номенклатура, асортимент и качество на продукцията;
 • изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;
 • посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия; анализира и прогнозира дейността на предприятието;
 • разработва основната структура на бизнес план; съставя и чете документи от професионалната си област на чужд език

Реализация:

Придобили професионална квалификация по професията „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт“ могат да работят като:
– Икономисти;
– Управители;
– Приложни специалисти с контролни функции;
– Офис мениджъри;
– Търговски представители и посредници;
– Представител, бизнес услуги и др.
Придобилите професионална квалификация по професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Стопанско управление и администрация“ и други.

Професионални компетенции:

 • Разчитане на конструктивна и технологична документация, електрически схеми и схеми по автоматизация;
 • Изработване на блокови схеми и принципни схеми на несложни детайли, блокове и възли;
 • Ползване на каталози, инструкции и друга специфична техническа документация;
 • Работа с компютър- текстообработка, създаване на таблици, работа с периферни устройства и специализиран софтуер;
 • Ползване на интернет- търсене на информация, електронна поща;
 • Избор на изправни и безопасни за работа инструменти, съобразно конкретните операции;
 • Правилно монтиране, свързване, отчитане и безопасна работа с измервателни уреди и системи;
 • Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
 • Предпазване на живота и здравето- своя и на останалите работници, както и оказване на долекарска помощ при злополуки на работното място;
 • Спазване на противопожарните изисквания и други.

Реализация:

Придобилите професионална квалификация по професията „Монтьор на автоматика“, специалност „Атоматизирани системи“ могат да се реализират в областта на автоматизация на производството – профилактика и експлоатация, ремонт и настройване на елементи от електро-, пневмо- и хидрозадвижвания на технически обекти. Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията “Монтьор по автоматизация” може да заема следните длъжности:
– “Оператори на промишлени роботи и манипулатори”
– “Оператори на автоматизирани монтажни линии”
– “Тахографик и термографик”
– “Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване”
– “Електромеханици и електромонтьори”
– “Работници по монтиране на електрически линии, ремонт и свързване на кабели”
– “Работници по монтаж на машини”
– “Работници по монтаж на електрически съоръжения”
– “Работници по монтаж на електронни съоръжения”
– “Железопътни спирачи, сигналисти”.
Придобилите професионална квалификация по професията „Монтьор на автоматика“, специалност „Атоматизирани системи“ могат да продължат професионалното си развитие и във висши учебни заведения, които обучават технически и други специалисти.