Профил на купувача

Home / Профил на купувача

Обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Picture

„Ремонт на открити спортни площадки” по инвестиционната програма на МОН за 2015 година и „Адаптиране и изграждане на санитарни възли в НПГ „Димитър Талев” по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда” за 2015 година“ с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Ремонт на открити спортни площадки” по инвестиционната програма на МОН за 2015 година“ и Обособена позиция 2: „Адаптиране и изграждане на санитарни възли в НПГ „Димитър Талев” по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда” за 2015 година“

1. Публична покана
2. Публична покана 9045078
3. Условия за участие
4. Декларация чл. 47 ал. 5
5. Декларация чл. 47, ал.1 т. 2, т.3, т.4 и ал.2, т.1
6. Декларация чл. 47, ал.1, т.1 ал. 2 т.5
7. Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал.8

Протокол за получаването, разглеждането и оценка на офертите и класиране на участниците
Договор за ремонт на открити спортни площадки
Договор за ремонт на обект Адаптиране и  изграждане на санитарни възли в НПГ Димитър Талев


Picture

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВЕ ПЛАТФОРМЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда” за 2015 година в Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев” – гр. Гоце Делчев

ВАЖНО!!!
Разяснение по реда на чл.101б, ал.6 на ЗОП

Публична покана
Публична покана 9044401
Техническо предложение
Представяне участник  по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Количествена сметка
Изисквания Възложител
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ
Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал.8
Декларация чл. 47, ал.1 т. 2, т.3, т.4 и ал.2, т.1
Декларация 47, ал.1, т.1 ал. 2 т.5
Декларация 47 ал. 5

Протокол за получаването, разглеждането и оценка на офертите и класирането на участниците

Договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на две платформени съоръжения за придвижване на хора с увреждания

Телефони за връзка: 0897913869, 0884280008