ТВОЯТ ЧАС

Home / ПРОЕКТИ / ТВОЯТ ЧАС

Picture


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Picture


Проект “Твоят час”

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”

ДЕЙНОСТИ ПО ТВОЯТ ЧАС
​2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
Групи по обучителни затруднения  
1. Български език и литература 
2. Български език и литература 12 клас
3. Български език и литература 11 клас
4. Математика 8 клас
5. Математика 10 клас
6. Математика 11 клас
Групи по занимания по интереси
1. Сценарист
2. Взаимопомощ
3. История и география в българското
​и световното кино
4. Роботика
5. Съвременник
6. Учебна компания по “Джуниър Ачийвмънт”
7. Училищен вестник
8. Училищен театър
9. Уеб дизайн и реклама
10. Текст и музика на компютър
11. Нов живот за старите дрежи
12. Шарена плетеница
13. Баскетбол момичета
14. Народни танци
15. Мажоретки
ДОКУМЕНТИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС“

Росица Кирилова Джамбазова – Председател
Представител на юридическо лице с нестопанска цел

Величка Петкова Ласина
Секретар
Педагогически специалист

Анета Димитрова Георгиева – Член на съвета
Представител на общината

Дафина Бисерова Петакова – Член на съвета
Педагогически специалист

Мария Ярчева – Член на съвета
Родител

Николай Ангелов Бозуков – Член на съвета
Родител

Катя Костадинова Найкова – Член на съвета
Родител

Светлана Тодорова Узунова- Член на съвета
Педагогически специалист

Вангелия Борисова Гюдженова – Член на съвета
Педагогически специалист


​ИЗЯВИ НА ГРУПИТЕ ПО “ТВОЯТ ЧАС”
​2017/2018

Picture

ИЗЯВИ НА ГРУПИТЕ ПО “ТВОЯТ ЧАС”
​20174/2018

Picture

Picture

Picture

Picture

ИЗЯВА НА ГРУПИТЕ:

​Училищен театър, Текст и музика на компютър, Народни танци, Съвременник, Уеб дизайн и реклама


Picture

Дейност Обучителни затруднения  2016/17

Английски език
Български език и литература 11. и 12. клас
Български език и литература 11. клас
Български език и литература 9. и 10. клас
Математика
Математика 10. и 12. клас
Математика 9. клас


Дейност Занимание по интереси 2016/17

Диагностика и ремонт на компютри и мрежи
История и география в българското и световното кино
Организиране на събития
Спорт – волейбол
Спорт – футбол момичета
Съвременник
Текст и музика на компютър
Туризъм и риболов
Уеб дизайн и реклама
Учебна компания по “Джуниър Ачийвмънт”
Училищен вестник

Математическо състезание

 Представителна изява Група по обучителни затруднения „ Математика 11 клас“ – 08.06.2017 г.

Picture

​Учениците от групата бяха разделени  на три отбора по паралелки 11. в, 11. г и 11. е. Решаваха четири задачи от учебното съдържание по математика –ЗП за време 40 мин. Бяха оценени от жури в състав  Димитър Георгиев, Касим Фета и Здравко Апостолов от 11 ж клас,  по четири критерия – бързина , вярност, оригинално представяне и работа в екип.
Учениците от групите демонстрираха умения за работа в екип, успяха да се справят добре с поставените им задачи.
На първо място се класира отбора на 11. в клас.


Интересен час по математика!

Picture

На 31.03.2017 г. се проведе представителна изява по Проект “Твоят час”, дейност за преодоляване на обучителни затруднения “Математика 9.клас”.
Учениците имаха за задача да пресметнат височината на дърво в градския парк, използвайки само знанията си за подобни триъгълници и тригонометрични функции в правоъгълен триъгълник.
Една немалка част от учениците успяха да разпишат правилно решението,което показва,че обучителните затруднения се преодоляват. Самите ученици признават, че пътят за решаването на задачата им е бил интересен.

Новият брой на училищен вестник “Светилник”

Picture

​Група по интереси “Училищен вестник” представи новото издание на в. “Светилник”

 Вестник >>


Благотворителен базар

Picture

​Представителна изява на групите по интереси “Организиране на събития”, “Съвременник” и “Уеб дизайн и реклама”.Повече >>