ПРИЕМ

Home / ПРИЕМ

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
​след завършен VII клас

Подробна информация- СКОРО!


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

след завършен VII клас

  


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
​след завършен VII клас

НПГ

Списък с училища, в които ще се приемат документи за участие в класиранията за приема на ученици за учебната 2020/2021 година

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ


1. ПРОФЕСИЯ “Организатор на туристическа агентска дейност”

Специалност “Организация на туризма и свободното време”

/разширено изучаване на английски език/

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Удвоени точки от НВО по БЕЛ и Математика
 • Оценки по История и цивилизация и География и икономика от свидетелството за основно образование, превърнати в точки
Подробности за специалността

2. ПРОФЕСИЯ “Оперативен счетоводител”

Специалност “Оперативно счетоводство”

/разширено изучаване на английски език/

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Удвоени точки от НВО по БЕЛ и Математика
 • Оценки по Информационни технологии и География и икономика от свидетелството за основно образование, превърнати в точки
Подробности за специалността

3. ПРОФЕСИЯ “Техник на компютърни системи”

Специалност “Компютърна техника и технологии”

/разширено изучаване на английски език/

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Удвоени точки от НВО по БЕЛ и Математика
 • Оценки по Физика и астрономия и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати в точки
Подробности за специалността

4. ПРОФЕСИЯ “Приложен програмист”

Специалност “Приложно програмиране”

/разширено изучаване на английски език/

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Удвоени точки от НВО по БЕЛ и Математика
 • Оценки по Физика и астрономия и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати в точки
Подробности за специалността

5. ПРОФЕСИЯ ” Моделиер-технолог на облекло”

Специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Удвоени точки от НВО по БЕЛ и Математика
 • Оценки по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование, превърнати в точки
Подробности за специалността

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • служебна бележка с резултатите от НВО по математика и БЕЛ;
 • Свидетелство за основно образование (оригинал);
 • медицинско свидетелство от личен лекар;

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНИЯТА:

Подаването на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения. Адресът е priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Важното, което трябва да знаете при онлайн подаването е, че във всички паралелки има специалности от професии и трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство. След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си. Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“. След това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

 • на място в НПГ “Димитър Талев”

Подаване на заявления на място става, като посетите сградата на НПГ “Димитър Талев” на адрес: бул. “Гоце Делчев” №36. Дните за работното време на комисията по приема на заявленията, както и часовете за прием, можете да видите след графика на дейностите по приемането на учениците. Важно е да знаете Вашият входящ № от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от Вашето училище, както и да сте подготвили всички необходими документи.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната

2020 – 2021 година

Вид дейност

Срок

1. Подаване на документи за участие в приема на ученици 03 – 07 юли 2020 г.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране до 13 юли 2020 г.
3. Записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране до 16 юли 2020 г.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап на класиране до 20 юли 2020 г.
5. Записване на приетите ученици на II етап на класиране до 22 юли 2020 г.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране 23 юли 2020 г.
7. Подаване на документи за участие в приема в III етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап на класиране 29 юли 2020 г.
9. Записване на приети ученици след III етап на класиране 30 юли 2020 г.
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране до 03.08.2020 г.
11. Попълване на незаетите места след III етап на класиране и записване до 10.09.2020 г. вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием До 14.09.2020 г. вкл.

* Работно време на комисията, която приема заявления:

 • 03.07.2020 г. (петък)- от 08:00 до 18:00 часа
 • 06.07.2020 г. (понеделник)- от 08:00 до 18:00 часа
 • 07.07.2020 г. (вторник)- от 08:00 до 18:00 часа
 • 24.07.2020 г. (петък)- от 08:00 до 18:00 часа
 • 27.07.2020 г. (понеделник)- от 08:00 до 18:00 часа

Място за подаване на документи за кандидатстване- училищно фоайе.


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
​след завършен Х клас

СВОБОДНИ МЕСТА

ПРОФИЛ

СВОБОДНИ МЕСТА

Хуманитарни науки

6

Икономическо развитие

8


1.Профил “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”

Приемът се извършва въз основа на оценките от удостоверението за завършен първи гимназиален етап по следните предмети:

 • История и цивилизация
 • География и икономика

2. ПРОФИЛ “ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Приемът се извършва въз основа на оценките от удостоверението за завършен първи гимназиален етап по следните предмети:

 • География и икономика
 • Технологии и предприемачество

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление за участие в класиране по образец, утвърден от МОН с подредени желания;
 • Копие от удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование;

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Учениците се класират по бал, който се формира като сбор от окончателните оценки по двата учебни предмета от удостоверението за завършен гимназиален етап на средно образование и превърнати в точки (Съгласно Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците):
 1. Отличен 6 се приравнява на 50 точки
 2. Много добър 5 се приравнява на 39 точки
 3. Добър 4 се приравнява на 26 точки
 4. Среден 3 се приравнява на 15 точки
 • Когато в класирането има ученици с равен бал и броят им надхвърля броят на утвърдените места те се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен гимназиален етап.
 • Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда предходната точка се подреждат в низходящ ред от среден успех от удостоверението за завършен гимназиален етап, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС з оценяването на резултатите от обучението на учениците.

График на дейностите по приемането на ученици след завършен първи гимназиален етап на образование за учебната

2020 – 2021 година

Вид дейност

Срок

1. Подаване на документи за участие в приема на ученици 03 – 07 юли 2020 г.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране до 13 юли 2020 г.
3. Записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране до 16 юли 2020 г.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап на класиране до 20 юли 2020 г.
5. Записване на приетите ученици на II етап на класиране до 22 юли 2020 г.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране 23 юли 2020 г.
7. Подаване на документи за участие в приема в III етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап на класиране 29 юли 2020 г.
9. Записване на приети ученици след III етап на класиране 30 юли 2020 г.
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране до 03.08.2020 г.
11. Попълване на незаетите места след III етап на класиране и записване до 10.09.2020 г. вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием До 14.09.2020 г. вкл.

* Работно време на комисията, която приема заявления:

 • 03.07.2020 г. (петък)- от 08:00 до 18:00 часа
 • 06.07.2020 г. (понеделник)- от 08:00 до 18:00 часа
 • 07.07.2020 г. (вторник)- от 08:00 до 18:00 часа
 • 24.07.2020 г. (петък)- от 08:00 до 18:00 часа
 • 27.07.2020 г. (понеделник)- от 08:00 до 18:00 часа

Място за подаване на документи за кандидатстване- кабинет” Електронен дневник” в сградата на училището.


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
​след завършен 7. клас

ПРОФЕСИЯ “Техник на компютърни системи”
СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
Професията е с разширено изучаване на английски език – 12 часа/седмично в 8. клас
ПРОФЕСИЯ “Организатор на туристическа агентска дейност”
СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ“
Професията е с разширено изучаване на английски език – 12 часа/седмично в 8. клас
ПРОФЕСИЯ „Икономист-информатик“
СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“
Професията е с разширено изучаване на английски език – 12 часа/седмично в 8. клас
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
> Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика
> Оценките по Физика и астрономия и
Информационни технологии
 от свидетелството за основно образование, превърнати в точки

​БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

  > Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика
  ​> Оценките по История и цивилизация и География и икономика от свидетелството за основно  образование, превърнати в точки


​БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
> Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика
> Оценките по География и икономика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати в точки

ПРОФЕСИЯ „Оперативен счетоводител“
СПЕЦИАЛНОСТ „ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО“
Професията е с разширено изучаване на английски език – 12 часа/седмично в 8. клас

 
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
> Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика
> Оценките по География и икономика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати в точки
ПРОФЕСИЯ “Моделиер-технолог на облекло”
СПЕЦИАЛНОСТ “КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
> Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика
> Оценките по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование, превърнати в точки

Pages: 1 2