Подкрепа за дуалната система на обучение

Home / Подкрепа за дуалната система на обучение

 

 


Проектът „Подкрепа за дуалната система на обучение” спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и създада възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности спомага за развитието на дуалната система на обучение и  дава възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът предоставя на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Основна цел

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

НПГ “Димитър Талев”  успешно реализира закупуването на нови машини и оборудване на стойност 26462.42 лв. за специалността, в която учениците се обучават по дуална система – „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“. Напълно са обзаведени две учебни работилници, в които обучаемите ще придобият специфични професионални знания, умения и компетенции, с оглед на по-лесно приспособяване и осъществяване на дуалната система на обучение във втори гимназиален етап.


Процедура по подбор на външни експерти по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”

Отчитане на Проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”


НПГ „ Д.Талев“ обмени добри практики с други професионални гимназии

НПГ „ Д.Талев“ обмени добри практики с други професионални гимназии на заключителна среща по проект „ Подкрепа за дуалната система на обучение“. 

НПГ „ Д.Талев“ взе участие във финализирането на проект „ Подкрепа за дуалната система на обучение“, по който бяха модерно оборудвани две работилници в направление „ Облекло“. Заключителната среща  по проекта  събра  професионални гимназии от областите  София-град, Благоевград, Кюстендил, Перник в „ Гранд хотел Банско“ от 30.07. до 01.08.2021г. На срещата отчет присъстваха представители на МОН, РУО, директори на училища и учители. Част от тях бяха гости на НПГ „ Д.Талев“ като част от програмата за обмен на добри практики.  В Неврокопската професионална гимназия официалните гости имаха възможността да разгледат обновените по проекта работилници, уютната и модерна материална база във всички професионални направления, както и новите впечатляващи общообразователни кабинети. Гостите бяха впечатлени от качеството на учебно-възпитателния процес в НПГ, от богатия училищен живот, от атмосферата на добронамереност и хъс за развитие.

Обсъдени бяха възможностите за разширяване обхвата на дуалната система, като общото впечатление бе, че НПГ „ Д.Талев“ стои изключително високо в рейтинга на професионалните гимназии в страната,  а стопроцентово изпълненият прием доказва, че е предпочитано училище. Г-жа  Маргарита Гатева, началник на отдел „ Съдържание на професионалното образование и обучение“ в МОН отбеляза факта, че НПГ „ Д.Талев“ е първото училище, чрез което са заговаря за дуалнотообучение в България още през далечната 2005г. след преговори с г-н Бертрам Ролман, амбициран да приложи немската дуална система в българските професионални училища.

Главният държавен експерт в отдел „ Съдържание на професионалното образование и обучение“ в МОН – г-жа Фани Тодорова и старшиятексперт  по професионално образование и обучение – инж. Антоанета Николова също дадоха висока оценка за цялостното професионално обучение и новаторската визия на гимназия през годините.