Партньори

Home / Партньори

Взаимодействието със социалните партньори е предпоставка за осъществяване конкурентно способно професионално обучение. Чрез постоянното взаимодействие се решават задачи за повишаване ефективността на учебно-възпитателната дейност, социалната и професионална реализация на учениците и подготовката им за успешно развитие във всички сфери на живота.

Нашите партньори са:

Асоциация на икономическите училища в България;

Сдружение на предприемачите гр. Гоце Делчев;

Асоциация на ПГ по електротехника електроника и компютърна техника;

Община Гоце Делчев

Бизнес инкубатор – гр. Г.Делчев

Национална асоциация на училищата по мода – НАУМ;

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград;

Съюз на работодателите

Училищно настоятелство

Обществен съвет

Училищен съвет

Местен бизнес

Джуниър Ачийвмънт България и Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД

Sistemo turismo s.r.l. – партьори по програма „Еразъм+“.

Фондация „Българска памет” – семинари и работни срещи по проблемите на младите хора в България – професионална реализация в живота

Общински музей – гр. Гоце Делчев

БАН – София

Общинска комисия за борба с противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни

Районна прокуратура – Гоце Делчев; Районно управление на полицията – Гоце Делчев

Служба пожарна и аварийна безопасност – Гоце Делчев.

Целите на взаимодействието със социалните партньори са:

  • Повишаване квалификацията на педагогическия персонал чрез организиране на семинари, работни срещи и форуми по актуални проблеми на образованието;
  • Участие на педагогическата гилдия в национални дискусии и кръгли маси за решаване проблемите на образованието;
  • Създаване на условия за добра професионална подготовка на нашите ученици;
  • Съвместни дейности по реализиране на проекти и програми;
  • Благотворителни и образователни мероприятия за ученици със специални образователни потребности за интегрирането им в масовото училище;
  • Опознаване на нашите и чуждестранни традиции и обичаи чрез научно -познавателни екскурзии в страната и чужбина.