ЗЗЛПСПОИН

Home / ЗЗЛПСПОИН

Закон за защита на лица, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ)

Предмет
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.
(2) Този закон се прилага и за лица, свързани с лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения.
(3) Този закон не отменя правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща съществуването на различни органи с правомощия за проверка на сигнали в различни сфери на публичния сектор.
Цел
Чл. 2. Законът има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

ПРОЦЕДУРА за подаване на сигнали по вътрешния канал

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено или устно. За писмено се счита и подаването по електронна поща, а именно на имейл: georgi.chetrafilov@edu.mon.bg. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на телефонния номер на служителя, а именно: 0892015441, по други системи за гласови съобщения на същия номер, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок(чл.5 от вътрешните правила на НПГ по ЗЗЛПСПОИН).

За регистрирането на сигнали се използват формуляри по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/, който съдържа най-малко следните данни (чл.6 от вътрешните правила на НПГ по ЗЗЛПСПОИН.):

  1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
  2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
  3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  4. дата на подаване на сигнала;
  5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра, а устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация (чл.7 от вътрешните правила на НПГ по ЗЗЛПСПОИН.).

В случай че сигналът не отговаря на изискванията на закона служебното лице по чл. 3 изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако не бъдат отстранени, сигналът заедно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице (чл.8 от вътрешните правила на НПГ по ЗЗЛПСПОИН.).

Служебното лице проверява всеки сигнал по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат от служителя с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване (чл.9 от вътрешните правила на НПГ по ЗЗЛПСПОИН).

Документи и образци

Вътрешни правила на НПГ по ЗЗЛПСПОИН

Приложение №2: Формуляр (по образец на КЗЛД) за регистриране на сигнали

Контакти на служебни лица, приемащи сигнали на ниво институция:

  • Георги Четрафилов:

тел.: 00359/892015441

имейл адрес: georgi.chetrafilov@edu.mon.bg

  • Петър Гудев:

тел.: 00359/898709121

имейл:  petar.gudev@edu.mon.bg

Други важни връзки:

  • Комисия за защита на личните данни

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg