ДОКУМЕНТИ

Home / ДОКУМЕНТИ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

ГРАФИК- РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

График за провеждане на първи родителски срещи по класове и паралелки за първи учебен срок на учебната 2022-2023 г.

ДОКУМЕНТИ

1. План за работа на НПГ “Димитър Талев” през учебната 2022/2023 година в условията на епидемична обстановка

2. Заповед за утвърждаване формите на обучение в НПГ “Димитър Талев” през учебната 2022/2023 година

3. Правилник за вътрешния трудов ред на НПГ “Димитър Талев” през учебната 2022/2023 година

4. Правилник за устройството и дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

5. Годишен план за учебно-възпитателната и социализираща дейност на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

6. План за организиране, провеждане и отчитане на квалификацията на педагогическите специалисти в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

7. Годишен план на комисията за популяризиране  дейността на училището за учебната 2022/2023 година

8. План за работа на училищната комисия за превенция и интервенция на тормоза и насилието през учебната 2022/2023 година

9. Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

10. План за методическата работа в НПГ “Димитър Талев” за през учебната 2022/2023 г.

11. План на комисията по спортно-туристическа дейности в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

12. Програма за превенция на ранното напускане на училище в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

13. Програма по кариерно ориентиране на учениците в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

14. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

15. Етичен кодекс на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

16. Мерки за повишаване на качеството на образованието в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

17. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование на децата и учениците от уязвими групи в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

18. Управление качеството на образованието в НПГ “Димитър Талев”

19. Правила за отпускане на стипендии в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

20. Правила за определяне на условията и реда за организирани и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма за учебната 2022/2023 година в НПГ “Димитър Талев”

21. Вътрешни правила за организиране и провеждане на дейностите по интереси в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година
22. Противодействие на училищния тормоз в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2022/2023 година

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2022/2023

8 а. Организация на туризма и свободното време

8 б. Оперативно счетоводство

8 в. Икономическа информатика

8 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

8 д. Икономика и мениджмънт

8 е. Комптърна техника и технологии

8 ж. Автоматизирани системи

9 а. Организация на туризма и свободното време

9 б. Оперативно счетоводство

9 в. Икономика и мениджмънт

9 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

9 д. Компютърна техника и технологии

9 е. Автоматизирани системи

10 а. Организация на туризма и свободното време

10 б. Оперативно счетоводство

10 в. Приложно програмиране

10 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

10 д. Компютърна техника и технологии

11 а. Организация на туризма и свободното време

11 б. Оперативно счетоводство

11 в. Икономическа информатика

11 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

11 д. Компютърна техника и технологии

11 е. Икономическа информатика

12 a. ОИкономическа информатика

12 б. Оперативно счетоводство

12 в. Компютърна техника и технологии

12 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил /диална форма/

12 д. Промишлена електорника

12 е. Профил- Хуманирни науки

12 д. Профил- Икономическо развитие


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 

ГРАФИК- РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

График за провеждане на първи родителски срещи по класове и паралелки за първи учебен срок на учебната 2021-2022 г.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Стратегия за развитие на НПГ “Димитър Талев” за периода 2020-2024 година

План за действие и финансиране към стратегията за развитие на НПГ “Димитър Талев” за периода 2020-2024 година

 

ДОКУМЕНТИ

1.План за работа на НПГ Димитър Талев” през учебната 2021/2022 година в условията на епидемична обстановка

2.Заповед за утвърждаване формите на обучение в НПГ “Димитър Талев” през учебната 2021/2022 година

3. Правилник за вътрешния трудов ред на НПГ “Димитър Талев” през учебната 2021/2022 година

4. Правилник за устройството и дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

5. Годишен план за учебно-възпитателната и социализираща дейност на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

6. План за организиране, провеждане и отчитане на квалификацията на педагогическите специалисти в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

7. Годишен план на комисията за популяризиране  дейността на училището за учебната 2021/2022 година

8. План за работа на училищната комисия за превенция и интервенция на тормоза и насилието през учебната 2021/2022 година

9. Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

10. План на комисията по спортно-туристическа дейности в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

11. Програма за превенция на ранното напускане на училище в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

12. Програма по кариерно ориентиране на учениците в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

13. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

14. Етичен кодекс на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

15. Мерки за повишаване на качеството на образованието в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

16. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование на децата и учениците от уязвими групи в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

17. Противодействие на училищния тормоз в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2021/2022 година

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021/2022

8 а. Организация на туризма и свободното време

8 б. Оперативно счетоводство

8 в. Икономика и мениджмънт

8 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

8 д. Комптърна техника и технологии

8 е. Автоматизирани системи

9 а. Организация на туризма и свободното време

9 б. Оперативно счетоводство

9 в. Приложно програмиране

9 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

9 д. Компютърна техника и технологии

10 а. Организация на туризма и свободното време

10 б. Оперативно счетоводство

10 в. Икономическа информатика

10 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

10 д. Компютърна техника и технологии

11 а. Икономическа информатика

11 б. Оперативно счетоводство

11 в. Компютърна техника и технологии

11 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил /дуална форма/

11 д. Промишлена електроника

11 е. Хуманитарни науки

11 ж. Икономическо развитие

12 a. Организация на туризма и свободното време

12 б. Икономическа информатика

12 в. Компютърни мрежи

12 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

12 д. Профил- Хуманирни науки

12 е. Профил- Икономическо развитие