График

Home / График

 

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Г Р А Ф И К за ученици от дневна форма на обучение, на които им предстои да полагат приравнителни изпити за IX и Х клас, през сесия януари на учебната 2023/2024 година

Г Р А Ф И К за консултации на ученици от дневна форма на обучение, на които им предстои да полагат приравнителни изпити за IX и Х клас,
през сесия януари на учебната 2023/2024 година

И Н Ф О Р М А Ц И Я за провеждане на консултации на учениците от дневна форма на обучение, на които им предстои да полагат приравнителни изпити за VІІІ и IX клас, през сесия ноември на учебната 2023/2024 година

И Н Ф О Р М А Ц И Я за провеждане на консултации за ученици от дневна форма на обучение, на които им предстои да полагат приравнителни изпити за VІІІ и IX клас, през сесия ноември на учебната 2023/2024 година

График за класни и контролни работи за I учебен срок

График на допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок

График на допълнителни консултации по учебни предмети за II учебен срок


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Г  Р  А  Ф  И  К за ученици от дневна форма на обучение , полагащи поправителни изпити, през сесия септември на учебната 2022/2023 г.

График на допълнителни консултации по учебни предмети за II учебен срок

График за класни и контролни работи за II учебен срок

График на допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок

График за класни и контролни работи за I учебен срок

Picture