График

Home / График

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Информация за ученик от дневна форма на обучение, на който му предстои полагане на приравнителни изпити за IX клас, през сесия ноември  на учебната 2021/2021 година

График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда  за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на присъствени часове за учебната 2021/2022 година

График за допълнителни консултации по учебни предмети  за I учебен срок

График за допълните консултации по учебни предмети за II учебен срок

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Заповед, списък с ученици, график и информация за поправителни изпити за последен гимназиален етап, през втора поправителна сесия август на учебната 2020/2021 година

График на допълнителни консултации по учебни предмети за II учебен срок

График на допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок

График за приравните изпити месец ноември 2020 година

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Ред и организация за провеждане на изпити за промяна на оценка/поправителни/ за Х и ХI клас

График за консултации на ученици от дневна форма на обучение, обучавали се в IX, X, XI клас, които ще полагат поправителни изпити през юлска поправителна сесия на учебната 2019/2020 г.

График за ученици от дневна форма на обучение в IX, X и XI клас, на които им предстои да полагат поправителни изпити, юлска сесия на учебната 2019/2020 година

График за полагане на изпит за промяна на годишна оценка по учебен предмет през майска сесия на уч. 2019/2020 г. , за ученици в дневна форма на обучение, които са приключили учебните занятия за XII клас

График за полагане на приравнителни изпити за IX клас през сесия март-май на уч. 2019/2020 г. в дневна форма на обучение

График на ученици от дневна форма на обучение, обучавали се през учебната 2019/2020 г. в XII клас и от минали години, на които им предстои полагане на поправителни изпити за последен гимназиален етап, през майска сесия на учебната 2019/2020 г.

График на консултациите за първи учебен срок на 2019/2020 учебна година

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Picture

Picture

Picture

Picture

 

Picture

Picture