График

Home / График

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График на допълнителни консултации по учебни предмети за II учебен срок

График за класни и контролни работи за II учебен срок

 

График на допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок

График за класни и контролни работи за I учебен срок


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Графици за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (по зали)- сесия август-септември на учебната 2021/2022 година

Информация за ученик от дневна форма на обучение, на който му предстои полагане на приравнителни изпити за IX клас, през сесия ноември  на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда  за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на присъствени часове за учебната 2021/2022 година

График за допълнителни консултации по учебни предмети  за I учебен срок

График за допълните консултации по учебни предмети за II учебен срок


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Заповед, списък с ученици, график и информация за поправителни изпити за последен гимназиален етап, през втора поправителна сесия август на учебната 2020/2021 година

График на допълнителни консултации по учебни предмети за II учебен срок

График на допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок

График за приравните изпити месец ноември 2020 година

Picture