График

Home / График

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График на допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок

График за класни и контролни работи за II учебен срок

График за класни и контролни работи за I учебен срок


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Г  Р  А  Ф  И  К за ученици от дневна форма на обучение , полагащи поправителни изпити, през сесия септември на учебната 2022/2023 г.

График на допълнителни консултации по учебни предмети за II учебен срок

График за класни и контролни работи за II учебен срок

График на допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок

График за класни и контролни работи за I учебен срок


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Графици за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (по зали)- сесия август-септември на учебната 2021/2022 година

Информация за ученик от дневна форма на обучение, на който му предстои полагане на приравнителни изпити за IX клас, през сесия ноември  на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда  за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на присъствени часове за учебната 2021/2022 година

График за допълнителни консултации по учебни предмети  за I учебен срок

График за допълните консултации по учебни предмети за II учебен срок

Picture