ДОБРИ ПРАКТИКИ

Home / ДОБРИ ПРАКТИКИ
Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация търговските представители на „Микроинвест ООД“
Бизнесът и науката си сътрудничиха отново в НПГ „ Д.Талев“ чрез инициативата „ Бизнесът преподава“ . В часовете по компютърна обработка на финансово-счетоводна информация търговските представители на „Микроинвест ООД“ – Лили и Тони Бозаджиеви от книжарница „Фонтана“ – запознаха учениците от 12 клас специалност „Оперативно счетоводство“ с новостите на програмните продукти. Фокусът на срещата бе обучение за работа със счетоводния продукт Delta Pro – създаване на фирма, изготвяне на индивидуален сметкоплан, въвеждане на партньори, контиране, амортизационни планове, ДДС дневници, използване на бързи команди и шаблони.
Особен интерес предизвика най-новият продукт за безхартиено счетоводство на Микроинваст Sendera – система за електронен обмен, класификация и осчетоводяване на документи. Учениците бяха впечатлени от възможностите му чрез снимка на документ да се импортират данните в счетоводния софтуер и да се осчетоводят автоматично. На урока присъства и д-р на ик.н. Георги Четрафилов, който осигури техническото обезпечаване на часа.
Срещата с бизнеса е инициирана от преподавателите по счетоводство в НПГ Марияна Попова и Марияна Керезиева. Активната позиция на учениците и компетентните въпроси впечатлиха гостите. Всички отчетоха приноса на закупените софтуерни продукти за качествения процес на обучение и за взаимовръзката между теория и практика.
Ученици и преподаватели изразиха благодарността си към гостите от книжарницата „Фонтана“ за практическите насоки и полезните съвети.
Уроците с участието на бизнеса са традиция за НПГ „ Д.Талев“ и са част от стратегията на професионалната гимназия практически да подготвя своите ученици за успешна професионална реализация.

“Родители преподават” – в НПГ “Димитър Талев”

Жадни за знания, изпълнени с вълнение и емоции се проведе днешния час по Обща икономическа теория в 9 в клас.
Причина за това бе присъствието на г-жа Герчева, която е директор на бюрото по труда в гр. Гоце Делчев.
Тя се отзова на нашата покана и влезе в ролята на учител за един час в инициативата „Родителите преподават“ в НПГ „Димитър Талев“.
Съвместно със старши учител Катя Бойкова проведоха урок по Обща икономическа теория в 9в клас, специалност „ Икономика и мениджмънт“ на тема „Безработица“. Г-жа Герчева запозна учениците с интересни факти за безработицата в региона, каква е ролята на бюрото по труда; какви проекти са в сила, за да се намали броят на безработните; показа на учениците как се изчислява нормата на безработица на ниво държава, за община Гоце Делчев и община Гърмен.
Часът за учениците беше ползотворен, защото надградиха своите теоретични знания с практически примери.
Сърдечни благодарности на г-жа Герчева за интересната и любопитна информация!

Интердисциплинарен урок в НПГ на тема “Туризмът в България”

На 16.03.2023 г. в НПГ “Димитър Талев“ се проведе интердисциплинарен урок с учители К.Кардашева, Н.Илиева и В.Башова на тема „Туризъм на България“, заложен в учебното съдържание по География и икономика обхващащ географските знания на учениците от 10а клас с професионалните им знания и умения в областта на туризма. В урока за нови знания, учениците демонстрираха умения и компетентности, усвоени в часовете по професионална подготовка в учебните дисциплини Гостоприемство в туристическата индустрия и Учебна практика по организация на допълнителните туристически услуги. Гости на събитието бяха: инж. Антоанета Николова – старши експерт по професионалното образование и обучение, проф. д-р Еленита Великова – главен секретар по науката и преподавател в катедра “Туризъм”, гл. Ас. Д-р. Светослав Калейчев, ас. Д-р Ралица Геогиева – преподаватели в същата катедра към УНСС, София и доц. д-р Десислава Вангелова и колеги от катедра “Туризъм” от Университета по хранителни технологии, Пловдив, гл. ас. Владимир Караджов от ЮЗУ “Неофит Рилски”, катедра ГЕООС.
Десетокласниците от специалност Организация на туризма и свободното време бяха разделени на 5 екипа като всеки екип представи различен вид туризъм: КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКОТУРИЗЪМ, СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ, РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ, БИЗНЕС/КОНГРЕСЕН ТУРИЗЪМ. Те представиха проектна задача от три елемента. Първата от трите задачи бе подготовка и представяне на фотопис за България в разглеждания от екипа вид туризъм. Чрез съчетание на текст с изображение или видео учениците ни запознаха с характеристиките, ресурсите, потребителите и други особености на представяния от тях туризъм. Вторият елемент от проекта е свързан с представяне на рекламна брошура, но трудността тук идва от факта, че всеки екип трябва да обоснове избора си на туристически обект или обекти, които ще популяризира със своя рекламен материал. И най-трудоемката и отчасти непозната задача за десетокласниците е да представят проблемите и тенденциите на вида туризъм на база анкетно проучване на нагласите на потребителите. Тричленното жури в състав Ивана Витанова, Виктория Петелова и Антон Янев, имаха за задача сами да изготвят оценъчните карти за екипите на база указанията за изпълнение на трите елемента от проектната задача. Десетокласниците бяха страхотни. Те представиха България като многолика дестинация за туризъм.

НПГ “Димитър Талев” посреща бизнеса в час по туризъм

Под надслов Хотелиерството в час протече днешният открит урок пред ученици от 10-ти клас, обучаващи се в специалност „Организация на туризма и свободното време“. Целта на събитието бе затвърждаване и обединяване на теоретични и практически знания и умения в областта на хотелиерството.
Хотелиерът-собственик, Виолета Петканина, запозна учениците със своите задължения и ежедневни предизвикателства, дискутирайки с тях необходимите действия в екстремни условия на продължително натоварване. Учениците изложиха пред управителя своите виждания и изучавани методи за вземане на управленски хотелиерски решения в казусни ситуации.
Мнението на гост – професионалиста в днешния час е, че подготовката и знанията, които се придобиват в училище, са от фундаментално значение за бъдещо кариерно развитие. Тя допълни, че бизнесът и училището заедно изграждат привлекателна работна среда и работят за промяна в обществените нагласи.
Споделената от бизнеса информация, касаеща спецификата на комуникативните и управленски умения на един ръководител, бе изключително ценна за бъдещите туристически кадри. Учебното занятие приключи с оживена дискусия, в която възпитаниците на НПГ се включиха с интерес и любопитство.
Корелацията бизнес-образование не само разшири кръгозора на учениците, но и провокира интереса им към професионално развитие в сферата на туризма. Десетокласниците генерираха идеи за иновативни решения за работа с нови технологии и подходи за справяне с капризни клиенти. Вниманието им бе насочено към завишаване на стандартите в качеството на хотелиерското обслужване.
Като специалност с традиции и стремеж към постоянно подобряване на база и кадри, Организация на туризма и свободното време се превръща във водеща специалност в професионална гимназия „Димитър Талев“, подготвяща необходимите кадри за пазара на труда в туристическата индустрия.
Учители: Виолета Башова/ Надежда Илиева

“Родители преподават” – в НПГ “Димитър Талев”

Наситен с емоции, вълнение и усмивки бе днешният онлайн учебен ден за 11 Б клас.
Причина за това вълнение бе г-н Костадин Фончев – Главен инспектор по приходите към Централно управление на НАП в Главна дирекция „Фискален контрол“. Той се включи като учител за един час в инициативата „Родителите преподават“ в НПГ „Димитър Талев“. Съвместно със старши учител Златка Пейчева проведоха урок по Финанси в 11 Б, специалност „ Оперативно счетоводство“ на тема „Данъци“.
Г-н Фончев запозна учениците с интересни факти за възникването, ролята и значението на данъците и сподели различни примери от своята практика.
Ето какво ни написаха учениците от 11 Б след урока:
„Аз съм Мария Попова и ние, учениците от 11 Б клас много благодарим за прекрасния урок, който проведоха г-жа Пейчева и г-н Фончев в часа по Финанси.
Знанията, които ни дадоха относно данъците, обобщената информация за Национална агенция по приходите, професионалните им степени и опита бяха достатъчни за да ни накарат да се замислим колко уважавана и специална е тази професия. А дали ни насочиха в тази професионална област и дали след 10 години ще се борим за една от тези степени квалификации? Отговорът се крие в проведения от тях днес час по Финанси! Отговорът е „ДА“!

Учениците от клуб по интереси „Учебна компания“ към НПГ с поредица от срещи с ментор от бизнеса

Учениците от клуб по интереси „Учебна компания“ към НПГ „Димитър Талев“ осъществиха своята първа от поредица срещи с ментор от бизнеса.
Със съдействието на JA България, Борислав Тодоров, финансист и специалист по финансово-правна теория и икономическа практика, изслуша с интерес идеите на учениците, работещи активно в своите виртуални учебни компании. С интересни насоки и конкретни предложения премина дискусията, която допринесе за успешното предаване на опит от страна на ментора към учениците. Те от своя страна изненадаха г-н Тодоров със своите предприемачески идеи за развитие на бизнес в областта на производството и услугите.

Бизнесът преподава компютърна техника в НПГ “Д. Талев”

При голям интерес в НПГ „ Димитър Талев“ – специалност Компютърна техника и технологии- стартира инициативата “Бизнесът преподава“.
инж. Костадин Златинов, представител на фирма АХАТ, се включи като учител в урока по Компютърни архитектури в 11 В клас.
Г-н Златинов запозна учениците с последните тендениции в развитието на архитектурите на дънните платки и някои техни основни компоненти като централни процесори и чипсети. Разказа им за работата на софтуерните и хардуерните инженери и техници във фирма „Ахат“.
Беседата бе съпътствана от много и интересни въпроси от учениците, свързани с характеристиките и особеностите на съвременните компютърни компоненти. Неусетно темата се прехвърли към диагностиката и най-честите повреди в компютърните системи и отстраняването им. За съжаление времето не бе достатъчно за многобройните въпроси и часът приключи с обещанието за нови и редовни подобни уроци от бизнеса.
Мнението на инж. Златанов е, че подготовката, професионалните знания и умения, които се придобиват в процеса на обучение в НПГ са на високо ниво. Според него сътрудничеството, колаборацията между училището и бизнеса е успешен проект, който трябва да се надгражда с още и нови срещи.

Бизнесът и облеклото -мечта и реализация

В часа по Практическо обучение в реална работна среда учениците от 11 клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ откриха своята специалност в една нова светлина – реализацията след училището. Виртуално бяха на гости на младата дизайнерка от гр. Гоце Делчев и бивша възпитаничка на НПГ „Д. Талев“ Мария Касова. Мария им показа малка част от пътя на дизайнера чрез своето собствено израстване и трудностите, които среща всеки млад творец. За да успееш е важно да имаш добра професионална подготовка за основа върху която да стъпиш, добра обща култура, много търсене, проучване, много усърдна работа, хъс и плам. Младата дизайнерка ги запозна със спецификите на изграждането на една колекция като показа своя работен дневник (sketchbook), в който могат да се нахвърлят всички идеи и в процеса на работа да се отсеят само тези, които ще се разработят до готово облекло част от цяла колекция. Показа им и пътя на успех на тази колекция чрез изготвяне на Mood board (листовка-оферта), която да е показна за колекцията, чрез цветова гама, малки детайли от облеклата, мото, посвещение и предназначение за възрастова група и интереси. Освен дизайнерската-творческа работа учениците видяха и реално производство на изделия, в обстановка различна от позната им в голямо шивашко предприятие. Управителя и собственик на фирмата г-жа Ваня Касова, сподели с тях развитието на своята мечта да се занимава с изработването на дрехи и пътят, който е извървяла, за да бъде вече собственик на малко шивашко предприятие. Учениците за малко бяха част от производствения процес, като виртуално видяха работата на различни машини и друг вид производство. В този час учениците от специалността „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ се срещнаха с бизнеса и дизайна в модата. Чрез тази среща се убедиха, че за да бъдат успешно реализирани е изключително важна предварителната подготовка, която започват в училище и натрупаният практически опит в реална работна среда.
Успехът, това е добра теоретична подготовка и практическа реализация.