СПЕЦИАЛНОСТИ

Home / СПЕЦИАЛНОСТИ

НАПРАВЛЕНИЕ:ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

УЧЕНИЦИ > Специалности

Picture

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
Специалност: Организация на туризма и свободното време

Обучението по специалността е с петгодишен срок на обучение, с право на придобиване на ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен пълен курс на обучение и положени държавни изпити по теория и по практика на професията.Специалността „Организация на туризма и свободното време“ разкрива неограничени възможности за професионалното развитие. Обучението включва интензивно изучаване на английски език, атрактивни и важни за професията учебни предметиот областите: икономика, мениджмънт в туризма, туризъм и маркетинг, информационни технологии и др.Освен теоретични познания по изучаваните дисциплини, се предлага  и богата практическа подготовка. Учебната практика се провежда в хотели, ресторанти, туристически агенции.


Picture

Професионални компетенции:

 • да знае историческото развитие и съвременното териториално разпределение на туризма;
 • да знае факторите и ресурсите на туризма,структурите и органите на управление и координация на туристическата дейност;
 • да знае същността, особеностите на предлагането и ценообразуването в туризма, особеностите и основните функции на туристическия пазар;
 • да знае основните положения при управление на доходите и печалбата на туристическите фирми;
 • да знае характеристики и особености на различните видове туризъм – ваканционен, културен, екологичен, здравен и балнеоложки, спортен, селски и др;
 • държавни икономически регулатори, имащи отношение към туристическия бизнес-данъци, такси, акцизи, валутни коефициенти, разчети с банки, основни счетоводни познания;
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса натруда, основните правила за работа на работното място;

Picture

 • пазарните отношения, ролята и мястото на отделните лица, фирмите и институциите..
 • да знае нормативните изисквания за длъжността, правилата за подържане на безопасни и здравословни условия на труд, правилно и законоцелесъобразно да планира и организира дейността на фирмата;
 • да познава основните принципи в пазарната икономика, да провежда маркетингови проучвания и осъществява ефективна рекламна кампания.
 • да извършва контрол като добре администрира цялостната дейност на туристическата фирма, хотела или ресторанта, правилно да използва нужния обем от знания по маркетинг и управление на човешките ресурси в туризма;
 • да борави в необходима степен със съвременните информационни и управленски технологии и успешно ще ги прилага на практика.
 • да осъществява свободно комуникация на чужд език;

Реализация:
Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.
Завършилите специалността „Организация на туризма и свободното време“ ще притежават необходимите  знания и умения за реализация в следните насоки: туристически агенти, екскурзоводи, аниматори, мениджъри на хотели и ресторанти, управители на заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес.