Подкрепа за дуалната система на обучение

Home / Подкрепа за дуалната система на обучение

Проектът „Подкрепа за дуалната система на обучение” спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и създада възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности спомага за развитието на дуалната система на обучение и  дава възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът предоставя на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Основна цел

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

НПГ “Димитър Талев”  успешно реализира закупуването на нови машини и оборудване на стойност 26462.42 лв. за специалността, в която учениците се обучават по дуална система – „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“. Напълно са обзаведени две учебни работилници, в които обучаемите ще придобият специфични професионални знания, умения и компетенции, с оглед на по-лесно приспособяване и осъществяване на дуалната система на обучение във втори гимназиален етап.