Организация за провеждане на първия учебен ден в НПГ

Уважаеми ученици, родители и учители,

Откриването на учебната година на 15.09.2020 г. ще протече при следната организация:

І .  В 09:00 часа ще започне тържественото откриване на новата учебна година само с новоприетите ученици от VIII клас и учениците от XI „д“ и XI „е“ в двора на училището. Учениците ще влизат в сградата на училището от:

  • Вход Б „Ученически вход – изход към бул. „Гоце Делчев“за учениците от XI „д“ и XI „е“ , насочвайки се към ВХОД В „Ученически вход – изход към двора на училището“;
  • През порталната врата към двора на училището- за учениците от VIII клас;

В 09:30 часа новоприетите ученици от VIII клас и учениците от XI „д“ и XI „е“ ще влязат в класните си стаи през:

  • Вход В „Ученически вход – изход към двора на училището“– за учениците от VIII б, в, г, д и XI „д“ и XI „е“
  • Вход Д „Ученически вход – изход пред спортната зала на училището“- за учениците от VIII а клас;

    Класни стаи

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПАРАЛЕЛКА

КЛАСНА СТАЯ

VIII a

Кимле Кардашева Организация на туризма и свободното време

303

VIII б

 Катя Бойкова Оперативно счетоводство 304

VIII в

 Тома Балтов Приложно програмиране

305

VIII г

Красимира Байракова Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

306

VIII д

 Елена Ташкова Компютърна техника и технологии

307

XI д

Величка Чакърова Хуманитарни науки

206

XI e

Дафина Петакова

Икономическо развитие

207

ІІ. Учебният ден за всички останали ученици ще започне в 08:30 часа, като се насочват към класните си стаи.

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПАРАЛЕЛКА КЛАС СТАЯ

ВХОД-ИЗХОД

IX a

Катерина Зафирова Организация на туризма и свободното време 202 ВХОД „Д Ученически вход – изход към двора на училището в непосредствена близост до спортната зала
IX б Костадинка Караиванова Оперативно счетоводство 203

ВХОД „Д Ученически вход – изход към двора на училището в непосредствена близост до спортната зала

IX в

 Лиляна Данева Икономическа информатика 204 ВХОД „Б

Ученически вход- изход  към бул. ,,Гоце Делчев“

IX г

Калинка Белева Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 407

ВХОД „Е

Ученически вход – изход към „Център по облекло“

IX д

инж. Румен Шарланджиев Компютърна техника и технологии 205

ВХОД „Б

Ученически вход- изход  към бул. ,,Гоце Делчев“

Х а

Мария Москова Икономическа информатика 108 ВХОД „Г

Ученически вход – изход  към професионално направление ,,Техника“ към двора на училището

Х б

Димитър Самандов Оперативно счетоводство 102

ВХОД „Б

Ученически вход- изход  към бул. ,,Гоце Делчев“

Х в инж. Атанас Савов Компютърна техника и технологии 110

ВХОД „Г

Ученически вход – изход  към професионално направление ,,Техника“ към двора на училището

Х г

Соня Воденова Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 408

ВХОД „Е

Ученически вход – изход към „Център по облекло“

Х д

Вангелия Гюдженова Промишлена електроника 111

ВХОД „Г

Ученически вход – изход  към професионално направление ,,Техника“ към двора на училището

XI а

Славена Рускова Организация на туризма и свободното време 103

ВХОД „Б

Ученически вход- изход  към бул. ,,Гоце Делчев“

XI б

Златка Пейчева Икономическа информатика 101

ВХОД „Б

Ученически вход- изход  към бул. ,,Гоце Делчев“

XI в

Елена Каръкова Компютърни мрежи 107

ВХОД „Г

Ученически вход – изход  към професионално направление ,,Техника“ към двора на училището

XI г

Снежана Пачеджиева Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 406

ВХОД „Е

Ученически вход – изход към „Център по облекло“

XII а

Алейдин Тахир Организация на туризма и свободното време 010

ВХОД „Б

Ученически вход- изход  към бул. ,,Гоце Делчев“

XII б

Величка Ласина Оперативно счетоводство 014

ВХОД „Б

Ученически вход- изход  към бул. ,,Гоце Делчев“

XII в

Илия Павлов Малък и среден бизнес 020

ВХОД „Б Ученически вход- изход  към бул. ,,Гоце Делчев“

XII г

Елка Кирчева Компютърна техника и технологии 015

ВХОД „Г Ученически вход – изход  към професионално направление ,,Техника“ към двора на училището

XII д Виолина Халевачева Електрообзавеждане на производството 013

ВХОД „Б Ученически вход- изход  към бул. ,,Гоце Делчев“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.