ДОКУМЕНТИ

Home / ДОКУМЕНТИ

 


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. План за работа на НПГ “Димитър Талев” в условия на COVID 19

2.Етичен кодекс на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

3. Правилник за устройството и дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

4. Годишен план на Комисията за популяризиране дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

5. Годишен план за дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

6. Мерки за повишаване качеството на образование в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

8. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

9. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

10. Противодействие на училищния тормоз

11 . Годишен план за квалификационната дейност на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020 -2021 г.

12. Безопасност на движението по пътищата


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021

8 а. Организация на туризма и свободното време

8 б. Оперативно счетоводство

8 в. Приложно програмиране

8 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

8 д. Компютърна техника и технологии

9 а. Организация на туризма и свободното време

9 б. Оперативно счетоводство

9 в. Икономическа информатика

9 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

9 д. Компютърна техника и технологии

10 а. Икономическа информатика

10 б. Оперативно счетоводство

10 в. Компютърна техника и технологии

10 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

10 д. Промишлена електроника

11 a. Организация на туризма и свободното време

11 б. Икономическа информатика

11 в. Компютърни мрежи

11 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

11 д. Профил- Хуманирни науки

11 е. Профил- Икономическо развитие

12 a. Организация на туризма и свободното време

12 б. Оперативно счетоводство

12 в. Малък и среден бизнес

12 г. Компютърна техника и технологии

12 д. Електрообзавеждане на производството