ДОКУМЕНТИ

Home / ДОКУМЕНТИ

 


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

1.План за работа на НПГ Димитър Талев“ през учебната 2021/2022 година в условията на епидемична обстановка

2.Заповед за утвърждаване формите на обучение в НПГ „Димитър Талев“ през учебната 2021/2022 година

3. Правилник за вътрешния трудов ред на НПГ „Димитър Талев“ през учебната 2021/2022 година

4. Правилник за устройството и дейността на НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2021/2022 година

5. Годишен план за учебно-възпитателната и социализираща дейност на НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2021/2022 година

6. Годишен план на комисията за популяризиране  дейността на училището за учебната 2021/2022 година

7. План за работа на училищната комисия за превенция и интервенция на тормоза и насилието през учебната 2021/2022 година

8. Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност в НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2021/2022 година

9. План за организиране, провеждане и отчитане на квалификацията на педагогическите специалисти в НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2021/2022 година

10. Програма за превенция на ранното напускане на училище в НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2021/2022 година

11. Програма по кариерно ориентиране на учениците в НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2021/2022 година

12. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2021/2022 година

13. Етичен кодекс на НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2021/2022 година

14. Мерки за повишаване на качеството на образованието в НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2021/2022 година

15. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование на децата и учениците от уязвими групи в НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2021/2022 година


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021/2022

8 а. Организация на туризма и свободното време

8 б. Оперативно счетоводство

8 в. Икономика и мениджмънт

8 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

8 д. Комптърна техника и технологии

8 е. Автоматизирани системи

9 а. Организация на туризма и свободното време

9 б. Оперативно счетоводство

9 в. Приложно програмиране

9 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

9 д. Компютърна техника и технологии

10 а. Организация на туризма и свободното време

10 б. Оперативно счетоводство

10 в. Икономическа информатика

10 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

10 д. Компютърна техника и технологии

11 а. Икономическа информатика

11 б. Оперативно счетоводство

11 в. Компютърна техника и технологии

11 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил /дуална форма/

11 д. Промишлена електроника

11 е. Хуманитарни науки

11 ж. Икономическо развитие

12 a. Организация на туризма и свободното време

12 б. Икономическа информатика

12 в. Компютърни мрежи

12 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

12 д. Профил- Хуманирни науки

12 е. Профил- Икономическо развитие


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. План за работа на НПГ „Димитър Талев“ в условия на COVID 19

2.Етичен кодекс на НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2020-2021 г.

3. Правилник за устройството и дейността на НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2020-2021 г.

4. Годишен план на Комисията за популяризиране дейността на НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2020-2021 г.

5. Годишен план за дейността на НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2020-2021 г.

6. Мерки за повишаване качеството на образование в НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2020-2021 г.

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище на НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2020-2021 г.

8. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи в НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2020-2021 г.

9. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2020-2021 г.

10. Противодействие на училищния тормоз

11 . Годишен план за квалификационната дейност на НПГ „Димитър Талев“ за учебната 2020 -2021 г.

12. Безопасност на движението по пътищата

13. Стратегия за развитие на НПГ „Димитър Талев“ за периода 2020-2024 година


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021

8 а. Организация на туризма и свободното време

8 б. Оперативно счетоводство

8 в. Приложно програмиране

8 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

8 д. Компютърна техника и технологии

9 а. Организация на туризма и свободното време

9 б. Оперативно счетоводство

9 в. Икономическа информатика

9 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

9 д. Компютърна техника и технологии

10 а. Икономическа информатика

10 б. Оперативно счетоводство

10 в. Компютърна техника и технологии

10 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

10 д. Промишлена електроника

11 a. Организация на туризма и свободното време

11 б. Икономическа информатика

11 в. Компютърни мрежи

11 г. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

11 д. Профил- Хуманирни науки

11 е. Профил- Икономическо развитие

12 a. Организация на туризма и свободното време

12 б. Оперативно счетоводство

12 в. Малък и среден бизнес

12 г. Компютърна техника и технологии

12 д. Електрообзавеждане на производството