ДОКУМЕНТИ

Home / ДОКУМЕНТИ

 


ДОКУМЕНТИ 2020/2021

1. План за работа на НПГ “Димитър Талев” в условия на COVID 19

2.Етичен кодекс на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

3. Правилник за устройството и дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

4. Годишен план на Комисията за популяризиране дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

5. Годишен план за дейността на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

6. Мерки за повишаване качеството на образование в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

8. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи в НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020-2021 г.

9. Противодействие на училищния тормоз

10 . Годишен план за квалификационната дейност на НПГ “Димитър Талев” за учебната 2020 -2021 г.